HOT

פרויקט העתקת יחידת קירור חדר מחשב בפתח תקווה

פרויקט ייחודי – יחידת הקירור הייתה בקומה 5 בבניין ברחוב הסיבים פתח תקוה ובמקור הוכנסה למקומה בעת בניית הבניין על ידי מנוף. כאשר הוחלט להעתיקה לחדר מחשב אחר נאלצנו לפרק את המזגן מכל חלקיו ואת שלד המזגן אשר לא ניתן היה לפרקו הוצאנו על ידי מנוף מחלונות הקומה שפורקו לצורך הנ"ל. לאחר מכן חיברנו את חלקי המזגן מחדש והפעלנו אותו בחדר החדש שם הוא פעיל עד היום.

פרויקט תוספת יחידות מיזוג לגיבוי בחדר מסדי מחשב "חי" ופעיל בפתח תקווה

פרויקט ייחודי. בחדר מחשבים גדול פעיל ו"חי" הותקנו מזגנים ותעלות פח לפיזור אוויר מעל תקרה אקוסטית קיימת. העבודה בוצעה תוך פרוק מינימאלי של התקרה הקיימת והקפדה על מינימום יצרת אבק במהלך העבודה.

קידוחים בתקרה בוצעו על ידי מקדחים עם מערכת שאיבת אבק מיוחדת שתוכננה והורכבה על ידי אייל גנסין במיוחד לפרויקט זה.